NAWINGAS.COM

 

 

 

 
     
 

 

  

  

 

  

   
       
 


 

 สภาวะในปัจจุบัน ราคาน้ำมันถูกลงมาก จึงทำให้ผู้ใช้
รถหลายๆท่าน ที่ใช้รถไม่มาก หันกลับมาใช้น้ำมัน
แต่การใช้เเก๊สแอลพีจีแทนน้ำมัน ก็ยังคงถือว่าประ
หยัดและคุ้มค่าอยู่ สำหรับท่านที่มีความจำเป็นที่ต้อง
ใช้รถมากๆ เพราะราคาเเก๊สแอลพีจี ถูกกว่าราคา
น้ำมันถึงครึ่งหนึ่ง